O Fundacji

Fundacja eSzkoła (FeS) jest organizacją pozarządową, która zajmuje się projektami społecznymi zorientowanymi na innowacyjne technologie komunikacyjne w edukacji. Fundacja powstała w 2012 roku z inicjatywy grupy osób, które chciały  wspierać rozwój kultury technicznej i kreatywności wśród uczniów i nauczycieli.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez projekty edukacyjne finansowane z funduszy unijnych. W okresie 10 lat zrealizowała pięć projektów poświęconych wykorzystaniu robotyki w edukacji. W ramach ZIT Poznań zrealizowany został projekt pod nazwą „Liga eSzkoła” skierowany do uczniów szkół podstawowych w gminach: Kórnik, Kleszczewo, Pobiedziska i Czerwonak. Dzieci w wieku 9-12 lat w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowały program międzynarodowego konkursu LEGO: „FIRST® LEGO® League”. Program ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 16 roku życia, stworzony by zaangażować i zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Podczas udziału w programie dzieci:

  • rozwijają umiejętności manualne i techniczne,
  • budują kompetencje STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka),
  • uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji.

Wszystko to pracując nad rozwiązaniem realnych zadań, skupiających się na bieżących problemach otaczającego ich świata.

Doświadczenia zebrane w tym projekcie pozwoliły nam na udział w konkursie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach którego w partnerstwie ze: Związkiem Gmin Wiejskich RP, Fundacją Wspieramy Wielkich Jutra oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym zrealizowaliśmy cztery projekty, pod tą samą nazwą, skierowane do dzieci i młodzieży w czterech obszarach terytorialnych NUTS 3: Poznańskim, Pilskim, Szczecińskim i Zielonogórskim. Beneficjentem tych projektów były domy kultury i biblioteki gminne czyli Gminne Samorządowe Instytucje Kultury (GSIK).  Uczniowie w ramach zajęć LEGO rozwijali kompetencje STEAM oraz zdobywali również wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECDL e-Citizen.

Fundacja była także partnerem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w projekcie systemowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego pt. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Projekt ten skierowany był do 228 szkół podstawowych w Wielkopolsce. Zadaniem zespołów uczniowskich była prezentacja lokalnej osobowości lub postaci historycznej która w szczególny sposób zasłużyła się dla gminy. Powstała unikalna internetowa encyklopedia Wielkopolan prezentująca 1800 postaci z regionu Wielkopolski. W projekcie brała udział jedna szkoła z każdej gminy województwa. Wszystkie szkoły otrzymały nowoczesną infrastrukturę IT składającą się z małej serwerowni oraz sieci Wi-Fi w budynku szkolnym.

Jednym z efektów sukcesu tego projektu było zrealizowanie w latach 2018 – 2023 projektu systemowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. W projekcie udział wzięło 600 szkół z Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

W ramach CSW@2020 powstała infrastruktura regionalnego rozległego intranetu edukacyjnego. Składa się ona z 32 węzłów powiatowych oraz dwóch węzłów regionalnych w Poznaniu i Wysogotowie. Bazą do powstania Gridu Edukacyjnego jest Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa docierająca do wszystkich powiatów i gmin Wielkopolski. W szkołach zainstalowano sieci Wi-Fi natomiast węzły powiatowe, do których podłączone są szkoły realizują wszystkie funkcje sieciowe związane z: transmisją, routingiem, zarządzaniem sieciami Wi-Fi. Dostarczają również usługi serwerowe w oparciu o klaster 99 serwerów.  To największa i unikalna na poziomie nie tylko Polski ale i Europy infrastruktura usług IT skierowanych do oświaty. Fundacja uczestniczyła w budowie tej infrastruktury działając w konsorcjum wykonawczym wspólnie z firmami: Inea Sp. z o.o. z Poznania oraz Integrated Solution Sp. z o.o. z Warszawy. Fundacja, w tym konsorcjum, była odpowiedzialna za realizację infrastruktury szkolnej obejmujący projekty techniczne sieci Wi-Fi, wykonane na podstawie symulacji sieci w budynkach szkolnych, oraz nadzór nad całym procesem inwestycyjnym związanym z realizacją tych projektów. Fundacja wykonała oraz utrzymywała w ruchu 600 szkolnych sieci Wi-Fi.

Fundacja eSzkoła jest przykładem organizacji, która wykorzystuje potencjał nowych technologii do poprawy jakości edukacji i rozwoju społecznego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez tworzenie i rozwijanie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które angażują uczniów i nauczycieli w aktywne i kreatywne uczenie się. Fundacja przyczynia się do podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności cyfrowych wśród młodego pokolenia, które są niezbędne w XXI wieku.

Ważnym elementem działalności Fundacji jest podejmowanie różnych wysiłków na rzecz profesjonalizacji usług IT w Edukacji. Niewątpliwie bowiem szkolnictwo K12 to jedna z nagorzej wyposażonych technologicznie usług publicznych w Polsce. Dlatego też Fundacja zajmuje się projektowaniem i budową infrastruktury teleinformatycznej w placówkach edukacyjnych oraz dostarczaniem najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych dla szkół.

Nasza organizacja posiada własną platformę e-learningową, która umożliwia naukę, tworzenie i prowadzenie kursów oraz szkoleń on-line.

Scroll to Top