Celem głównym projektu do podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5 040 nauczycieli/nauczycielek i 13 280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu powstaje regionalna szerokopasmowa sieć edukacyjna, do której podłączone zostanie 600 szkół, biorących udział w projekcie. Konsorcjum realizuje budowę wydzielonej sieci informatycznej dla szkół, w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS). To pierwszy na tą skalę taki projekt w Polsce. W oparciu o 30 węzłów powiatowych sieci i dwa węzły główne w Poznaniu, powstaje rozproszony system informatyczny, wyposażony w serwery, macierze dyskowe, routery brzegowe i kontrolery sieci Wi-Fi, tworzący Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną (RIT). Nowością jest to, że w szkołach instalowana jest minimalna liczba urządzeń, ograniczona do 24-portowego przełącznika PoE oraz radiowych punktów dostępowych. Wszystkie pozostałe urządzenia obsługujące szkołę znajdą się w węzłach powiatowych sieci. Przedmiotem naszego działania jest wykonanie Szkolnej Infrastruktury Technicznej (SIT) obejmującej wykonanie sieci Wi-Fi w szkole, poprzedzone przygotowaniem indywidualnego – dla każdej szkoły –  projektu technicznego sieci Wi-Fi, na podstawie trójwymiarowej symulacji pola radiowego budynku szkolnego. Informacje techniczne opisujące dwa główne składniki budowanej w ramach projektu infrastruktury teleinformatycznej znajdą Państwo na stronie „Informacje techniczne o RIT i SIT”.

Fundacja eSzkoła jest partnerem w konsorcjum z Inea S.A. oraz Integrated Solutions sp. z o.o., działającym na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (ODN) w wyniku przeprowadzonego postępowania „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” (Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210 /18/2017).

Projekt skierowany był do wszystkich typów szkół i objął swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

 Partnerzy Projektu:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Zamawiający
INEA S.A. – Konsorcjant
Integrated Solutions – Konsorcjant
Fundacja eSzkoła – Konsorcjant

Scroll to Top