Projekt „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” to niepowtarzalna interdyscyplinarna przygoda, która połączyła przedmioty szkolne (historię, geografię, przyrodę, język polski, etc.) z kompetencjami interpersonalnymi dziecka. To projekt, który dał uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu.

Celem projektu było wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły uczniowskie (1808 zespołów – po dwa z każdej szkoły objętej projektem w każdym z dwóch lat szkolnych) realizowały projekty edukacyjne, których celem było odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących.

Noty biograficzna, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan stworzyły Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan.

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Encyklopedia cyfrowa jest efektem pracy zespołów projektowych. Uczniowie musieli znaleźć ciekawe żyjące lub nieżyjące postacie związane z tematyką ich projektu i stworzyć fiszkę do encyklopedii. Wpisy stworzyły swoistą „mapę Wielkopolan” opisanych i umieszczonych ze względy na ich miejsce urodzenia. Encyklopedia jest widoczna w Internecie jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z Wielkopolski. Jednym z elementów encyklopedii jest interaktywna mapa „Moja Wielkopolska” pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie Wielkopolski i otwieranie opisów osób z różnych gmin Wielkopolski.

Metody pracy z uczniami:

 • Strategia wyprzedzająca, w myśl której uczniowie przed tradycyjną lekcją przygotowują się do zajęć według wskazówek otrzymanych od nauczyciela, zaś podczas zajęć w sposób problemowy i wielokontekstowy omawiają temat.
 • Metoda projektów, w której uczniowie mogą uczestniczyć w procesie wyboru fragmentu treści i zagadnień realizowanych w szkole. Dzięki temu następuje wymiana doświadczeń i treści zajęć lekcyjnych w relacji nauczyciel-uczeń, a także nauczenie uczniów współodpowiedzialności za swój proces edukacji.
 • Zindywidualizowana praca z uczniami przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, która pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań przy równoczesnym rozwijaniu pracy zespołowej.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii – Internetu oraz platform edukacyjnych.
 • Zastosowanie zindywidualizowanej pracy z uczniami przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, w szczególności metody projektów i metody problemowej (wybór sylwetki słynnego Wielkopolanina, poszukiwanie źródeł, praca grupowa, multimedialny wpis do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan).

Korzyści dla szkoły i uczniów:

 • Zwiększenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi i matematyką.
 • Swoboda w wyborze tematów, określaniu celów i sposobów ich realizacji przez samych uczniów.
 • Uczenie się jako osobiste wyzwanie.
 • Pozytywny wpływ pracy pozalekcyjnej na osiągnięcia szkolne uczniów.
 • Większa doza swobody i samodzielności pozwoli na odkrycie potencjału uczniów osiągających dotąd gorsze wyniki w nauce.
 • Naturalne odnajdywanie powiązań pomiędzy naukami przyrodniczymi i matematycznymi a sztuką, historią, językiem polskim czy językami obcymi.
 • Kształtowanie systemowego, spójnego i całościowego myślenia o dowolnych wykonywanych zadaniach i pracach.
 • Zwiększenie popularności zajęć pozalekcyjnych.
 • Budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości.
 • Ukazanie dobrych wzorców i przykładów.
 • Wyrównanie szans uczniów poprzez naukę, że bohaterowie są „wśród nas”.
 • Poprawa wyników w egzaminach zewnętrznych.
 • Nauka pracy zespołowej i tworzenie udziału w społeczności wirtualnej.
 • Nauka krytycyzmu i zdolności oceny, jakości pozyskiwanych informacji.
 • Tworzenie przestrzeni konkurencyjności i zdrowej rywalizacji.
 • Osiąganie praktycznych i uniwersalnych umiejętności prowadzenia projektów jako jednej z elementarnych metod prowadzenia biznesu i funkcjonowania w gospodarce.

Czas trwania projektu: 05.2013 – 06.2015

Link do encyklopedii: https://www.csw2020.com.pl/encyklopediawielkopolan/

Scroll to Top