Głównym celem Projektu było wdrożenie w szkołach podstawowych w gminach, będących partnerami Projektu, programowalnych inteligentnych pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki i matematyki, w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tych zajęć oraz włączenia stworzonych laboratoriów kodowania do programu nauczania w zakresie informatyki i matematyki w klasach 1-3 oraz 4-8.

W Projekcie realizowane były zajęcia pozalekcyjne z uczniami, w ramach dziecięcego laboratorium kodowania na dwóch poziomach:

 1. Klasy 1-3 laboratorium LEGO® WeDo 2.0
 2. Klasy 4-8 laboratorium LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Uczniowie podczas 30 godzin zajęć realizowali projekty uczniowskie oraz przygotowywali się do turniejów robotów, rozgrywanych na zakończenie każdej z 3 edycji Projektu.

Partnerzy Projektu:

 • Fundacja eSzkoła – Partner Wiodący
 • Miasto i Gmina Kórnik
 • Gmina Czerwonak
 • Miasto i Gmina Pobiedziska
 • Gmina Kleszczewo

W projekcie wzięło udział 12 szkół
zlokalizowanych na terenie gmin partnerskich

Miasto i Gmina Kórnik

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku
 • Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
 • Szkoła Podstawowa w Kamionkach
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
 •  

Gmina Czerwonak

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach

Miasto i Gmina Pobiedziska

 • Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie

Gmina Kleszczewo

 • Zespół Szkół w Kleszczewie
 • Zespół Szkół w Tulcach

 Okres realizacji: 01.2019 – 12.2021

W ramach Projektu odbyły się 3 edycje zajęć:

 • I edycja: wrzesień – grudzień  2019 rok
 • II edycja: styczeń – czerwiec  2020 rok
 • III edycja: wrzesień – grudzień 2020 rok

Grupę docelową stanowili uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 oraz klas 4-8.

W ramach zajęć tworzone  były 12-osobowe grupy uczniowskie. Łącznie w projekcie udział wzięło 1308 uczniów.

 

Zadania szkół

Do obowiązków szkoły uczestniczącej w Projekcie należało:

 1. Rekrutacja i zatrudnienie nauczycieli – opiekunów grup uczniowskich. 
 2. Umożliwienie opiekunom udziału w warsztatach rozpoczynających Projekt  (4 dni).
 3. Umożliwienie opiekunom udziału w warsztatach podsumowujących Projekt (2 dni).
 4. Przeprowadzenie rekrutacji uczniów na zajęcia pozalekcyjne.
 5. Zagwarantowanie nadzoru pedagogicznego nad prowadzonymi w szkole zajęciami pozalekcyjnymi.
 6. Zagwarantowanie sal na zajęcia pozalekcyjne.
 7. Zapewnienie ochrony przekazanego szkole doposażenia (zestawów edukacyjnych i urządzeń komputerowych).
 8. Zorganizowanie wewnętrznego konkursu robotyki/matematyki.
 9. Zapewnienie zwycięskim zespołom oraz ich opiekunom udziału w międzyszkolnym finale konkursu w ramach trzech edycji.

Rekrutacja uczniów

Rekrutacja uczniów prowadzona była oddzielnie dla każdej edycji Projektu. O udziale uczniów w Projekcie decydowali nauczyciele, kierując się swoimi kompetencjami pedagogicznymi w zakresie identyfikacji talentów i uzdolnień uczniów. Rekrutacja była przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego było przygotowanie uczniów klas siódmych do wyboru swojej ścieżki zawodowej.

Dla poszczególnych gmin przewidziano następujące liczby godzin:

  1. Gmina Kórnik –            100 godzin,
  2. Gminna Kleszczewo –    50 godzin,
  3. Gmina Czerwonak –       50 godzin,
  4. Gmina Pobiedziska  –     50 godzin.


Wyposażenie szkół

Wszystkie szkoły biorące udział w Projekcie Liga eSzkoła zostały doposażone w kompletne laboratoria kodowania w oparciu o programowalne zestawy klocków Lego®:

   1. Laboratorium LEGO® WeDo 2.0 przeznaczone dla dzieci z klas 1-3, w skład którego weszło:
    1. 6 zestawów LEGO® WeDo 2.0
    2. 6 zestawów LEGO® MoreToMath
    3. 6 tabletów dla uczniów
    4. 1 komputer typu notebook dla nauczyciela
   2. Laboratorium LEGO® MINDSTORSMS® przeznaczone dla dzieci z klas 4-8, w skład którego weszło:
    1. 6 zestawów  LEGO® MINDSTORMS® EV3
    2. 3 komputery typu notebook dla uczniów
    3. 3 tablety dla uczniów
    4. 1 komputer typu notebook dla nauczyciela

Projekt „Liga eSzkoła” został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

 

Scroll to Top