Informacje techniczne o RIT i SIT

W ramach projektu CSW@2020 zostanie zbudowana rozległa sieć WAN obejmująca swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego. Do tej sieci zostaną podłączone szkoły uczestniczące w projekcie. Zrealizowana sieć WAN pozwoli na podłączenie do niej kolejnych szkół a jej elastyczna architektura umożliwi rozbudowę w celu sprostania rosnącym wymaganiom i zapotrzebowaniu na usługi sieciowe.

Funkcjonalnie budowana sieć zostanie podzielona na trzy główne części funkcjonalne: część szkieletową, część infrastrukturalną IT dla zapewnienia usług i część dostępową.

Zadaniem części szkieletowej jest stworzenie bazy, umożliwiającej zestawienie dowolnie zaplanowanych łączy pomiędzy węzłami sieci.

Zadaniem części dostępowej (Szkolna Infrastruktura Teletechniczna – SIT) jest dostarczenie w szkołach dostępu do sieci szkieletowej, a za jego pośrednictwem do wszystkich zasobów sieci, do których użytkownik w placówce edukacyjnej ma przyznane uprawnienia.

Część infrastrukturalna IT (Regionalna Infrastruktura teleinformatyczna - RIT) to ogół serwerów usługowych, zasobów dyskowych pracujących w sieci oraz platforma wirtualizacyjna pozwalająca na elastyczne przydzielanie zasobów pod planowane i przyszłe usługi świadczone w ramach chmury edukacyjnej. W ramach tej sieci zostaną utworzone 32 węzły powiatowe w czterech konfiguracjach zależnych od liczby szkół i uczniów. Zostały one oznaczone czterema pierwszymi literami alfabetu (węzeł typu A dla najmniejszych powiatów, węzły D1 i D2 – węzły centralne sieci o największej wydajności obliczeniowej oraz największej pojemności pamięci masowej).

Informacje dotyczące RIT

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat połączeń fizycznych pomiędzy węzłami sieci RIT. Węzły oznaczone kolorem zielonym to węzły typu A i B, żółty kolor to węzły typu C. Czerwonym kolorem oznaczono węzły D1 i D2 oraz węzeł docelowy podłączenia do Internetu (POZIX). Każde z połączeń przedstawionych na rysunku jest zrealizowane w postaci łącza zdublowanego, co zwiększa niezawodność sieci.

Informacje techniczne o RIT i SIT

Na poniższym rysunku został przedstawiony schemat logiczny sieci RIT.

Informacje techniczne o RIT i SIT

Zasoby IT mogą być udostępnione na dwóch poziomach:

  • w węzłach D1, D2 będą uruchamiane usługi przeznaczone dla wszystkich użytkowników sieci (m.in. system wideotelekonferencji)
  • w węzłach typu A,B,C będą uruchamiane usługi, które maja być dedykowane dla szkół agregowanych w danym węźle.

Informacje dotyczące SIT

Instalowany w szkolnych punktach dystrybucji (PPD) przełącznik HUAWEI S5700-28P-PWR-LI-AC należy do rodziny zaawansowanych przełączników gigabitowych z możliwością zasilania podłączonych urządzeń w technologii PoE. Wydajność jednostki centralnej przełącznika pozwala na osiągnięcie pojemności przełączania 256 Gbit/s i wydajności przekazywania pakietów na poziomie 42 milionów pakietów na sekundę.

Instalowane w SIT sieciowe punkty dostępowe HUAWEI AP 6050DN (AP) należą do rodziny AP przeznaczonych dla średnich i dużych sieci (w sensie liczby obsługiwanych użytkowników) i są doskonale dostosowane do wymagań sieci szkolnych. Dzięki możliwości podłączenia do przełączników gigabitowych zapewniają wydajność pozwalającą na korzystanie z multimedialnych zasobów sieci w tym filmów w rozdzielczości HD, korzystania z chmurowych rozwiązań dostępu do skonteneryzowanych aplikacji i zwirtualizowanych komputerów.

Efektem pracy projektantów Fundacji eSzkoła będą indywidualne projekty sieci dla każdej szkoły oraz wykonana symulacja pracy sieci (przykładowy projekt i symulacja pola są na poniższych rysunkach).

Informacje techniczne o RIT i SIT

Informacje techniczne o RIT i SIT