Instalacje SIT w szkołach

Fundacja eSzkoła jest partnerem w konsorcjum z Inea S.A. oraz Integrated Solutions sp. z o.o., działającym na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (ODN) w wyniku przeprowadzonego postępowania „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” (Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210 /18/2017). Informacje o członkach konsorcjum znajdą Państwo tutaj.

W ramach projektu powstaje regionalna szerokopasmowa sieć edukacyjna, do której podłączone zostanie 600 szkół, biorących udział w projekcie. Konsorcjum realizuje budowę wydzielonej sieci informatycznej dla szkół, w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS). To pierwszy na tą skalę taki projekt w Polsce. W oparciu o 30 węzłów powiatowych sieci i dwa węzły główne w Poznaniu, powstaje rozproszony system informatyczny, wyposażony w serwery, macierze dyskowe, routery brzegowe i kontrolery sieci Wi-Fi, tworzący Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną (RIT). Nowością jest to, że w szkołach instalowana jest minimalna liczba urządzeń, ograniczona do 24-portowego przełącznika PoE oraz radiowych punktów dostępowych. Wszystkie pozostałe urządzenia obsługujące szkołę znajdą się w węzłach powiatowych sieci. Przedmiotem naszego działania jest wykonanie Szkolnej Infrastruktury Technicznej (SIT) obejmującej wykonanie sieci Wi-Fi w szkole, poprzedzone przygotowaniem indywidualnego - dla każdej szkoły -  projektu technicznego sieci Wi-Fi, na podstawie trójwymiarowej symulacji pola radiowego budynku szkolnego. Informacje techniczne opisujące dwa główne składniki budowanej w ramach projektu infrastruktury teleinformatycznej znajdą Państwo na stronie „Informacje techniczne o RIT i SIT”.

Z tych powodów niezbędne jest posiadanie przez szkołę symetrycznego łącza światłowodowego pomiędzy węzłem sieci edukacyjnej ulokowanym w węźle WSS w Państwa Powiecie, a Państwa szkołą. ODN określił minimalną przepływność tego symetrycznego łącza na 500/500 Mb/s. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj

 

Etapy realizacji

Cały proces projektowania i instalowania sieci Wi-Fi podzielony został na kilka etapów.

Krok I – Przygotowanie Karty Informacyjnej Szkoły (KIS)

Zespół Fundacji ds. kontaktów ze szkołami, w ramach naszych obowiązków, ustala podstawowe dane szkoły takie jak adres, nazwa, nazwisko dyrektora, kontakty telefoniczne i mailowe. Dyrektor szkoły musi ustanowić pełnomocnika, upoważnionego do podpisywania dokumentów w przypadku jego nieobecności. Ponadto należy przygotować następujące informacje opisujące wielkość zespołu uczniów i nauczycieli: liczba uczniów w szkole, liczba nauczycieli w szkole, liczba pracowników administracji. Niezbędna będzie również informacja czy szkoła jest objęta nadzorem konserwatora oraz czy w budynku znajduje się więcej, niż jedna szkoła. Przykład karty informacyjnej szkoły znajduje się tutaj.

Krok II – Dokumentacja budynku

Szkoła musi przekazać dokumentację budynku, niezbędną do wykonania projektu. Najlepszym rodzajem dokumentacji są podkłady rzutów budynku, wykonane w programie AutoCAD. Są to pliki z rozszerzeniem DWG. Zamawiający zastrzegł jednak, że akceptowalna jest również dokumentacja papierowa lub nawet szkice wykonane ręcznie pod warunkiem, że zostały na nich podane wszystkie wymiary ścian, okien i otworów drzwiowych. Nasi projektanci kontaktują się ze szkołami w celu ustalenia krytycznych dla projektu informacji: położenie serwerowni szkolnej, informacji o zasilaniu elektrycznym i miejscu rozdzielnicy, do której będzie można się podłączyć, miejscu zakończenia linii światłowodowej w szkole – jeżeli taka w szkole istnieje.  Ważną informacją jest ustalenie przeznaczenia pomieszczeń, ponieważ projekt musi obejmować dostęp do Internetu we wszystkich salach przeznaczonych do prowadzenia zajęć szkolnych.

Krok III – Projekt techniczny

Projekt techniczny sieci Wi-Fi jest przygotowywany przez zespół projektantów Fundacji. Podstawą do zaprojektowania sieci jest symulacja pola radiowego w budynku, w wyniku której powstaje liczba punktów dostępowych, niezbędnych do pokrycia zasięgiem pomieszczeń budynków oraz ich lokalizacja. W kolejnym kroku projektowane są  trasy kablowe - od lokalizacji szafy dystrybucyjnej do lokalizacji punktów dostępowych sieci. Projekt po zatwierdzeniu przez ODN trafia do zespołu realizacji instalacji. Przykład projektu technicznego znajduje się tutaj.

Krok IV – Instalacje

Instalacje realizują zespoły instalatorów. Szczegółowy zakres techniczny instalacji znajdą Państwo tutaj. Ważne jest, aby szkoła umożliwiała im pracę co najmniej do godziny 22:00, tak aby ich praca w najmniejszym stopniu zakłócała funkcjonowanie szkoły. Instalatorzy mogą pracować przez 7 dni w tygodniu Ważnym elementem instalacji jest wykonanie zasilania elektrycznego. Szkoła musi wskazać rozdzielnicę elektryczną, do której będzie podłączone gniazdo elektryczne, zasilające szafę dystrybucyjną. Za spełnienie wymogów technicznych instalacji elektrycznej odpowiada szkoła. Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej znajdą Państwo tutaj. Osoby zainteresowane szerszym opisem zasad budowania zasilania dla systemów teleinformatycznych, odsyłamy do dokumentu znajdującego się tutaj.

Krok V – Odbiory instalacji

Odbioru instalacji dokonuje Dyrektor Szkoły lub wskazany przez niego Pełnomocnik. Odbiór ogranicza się do oceny estetyki wykonania instalacji, zgodności liczby i lokalizacji punktów dostępowych sieci, wykonania szafy punktu dystrybucyjnego. Odbiór techniczny sieci jest realizowany bezpośrednio przez ODN i będzie możliwy tylko wtedy, gdy szkoła posiada uruchomioną usługę łącza symetrycznego 500/500 Mb/s do węzła sieci edukacyjnej (węzeł WSS) znajdującego się w ich macierzystym powiecie. Przykładowy protokół odbioru znajdą Państwo tutaj.

Krok VI – Uruchomienie połączenia

Ze względu na koncepcję sieci edukacyjnej instalacja wykonana w szkole nie jest samodzielna. Oznacza to, że nie można jej podłączyć do klasycznego routera i Internetu, ponieważ instalowane w szkole punkty dostępowe działają tylko pod kontrolą kontrolera sieci, a ten znajduje się w węźle powiatowym sieci. Podobnie sprawa się ma z serwerami i macierzami dyskowymi, które będą udostępniane szkołom. Dlatego do uruchomienia niezbędne jest dedykowane połączenie światłowodowe pomiędzy szkołą, a węzłem powiatowym sieci edukacyjnej. Szersze informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj. Po zgłoszeniu przez szkołę, że posiada takie łącze, inżynierowie systemowi uruchamiają dostęp sieci Wi-Fi do sieci edukacyjnej, a za jej pośrednictwem również do Internetu.