„Szkoła w chmurze” czyli jak nie zmarnować unijnych pieniędzy?

Program „Szkoła w chmurze” to inicjatywa dwóch wielkopolskich firm, których wspólną misją jest działanie na rzecz budowania nowoczesnego systemu edukacji, ukierunkowanego na rozwój kompetencji, pożądanych na rynku pracy - Fundacji eSzkoła, realizującej projekty społeczne, zorientowane na wdrażanie innowacyjnych technologii komunikacyjnych w edukacji oraz firmy Advisor, posiadającej ponad 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości usług i rozwiązań IT dla edukacji.

Założeniem twórców koncepcji było stworzenie wielowątkowego programu, mającego na celu zachowanie trwałości rezultatów pilotażowych projektów systemowych, zainicjowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Program „Szkoła w chmurze” to długofalowa strategia rozwoju polskiego systemu oświaty, polegająca na stworzeniu trwałych ram wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy szkołami; systematycznym dostarczaniu szkołom usług z zakresu IT; uczestnictwie kadry dydaktycznej w różnych formach doskonalenia zwiększających wiedzę i rozwijających umiejętności, niezbędne do efektywnego wykorzystania rozwiązań IT w edukacji; promocji dobrych praktyk.

Program „Szkoła w chmurze” to nowy model funkcjonowania oświaty. Jak mówi współtwórca Programu, Prezes Fundacji eSzkoła – Ryszard Stefanowski: „... jest to model, w którym traktujemy system edukacji jak korporację, mającą około 1870 wielkopolskich oddziałów, czyli szkół prowadzących kształcenie ogólne. Zunifikowanie urządzeń informatycznych we wszystkich tych „oddziałach” gigantycznie obniży koszty ich utrzymania, po pierwsze z racji wysokiej jakości i niezawodności tych dostarczonych - w ramach programu - urządzeń możliwe jest utrzymywanie niewielkiej liczy urządzeń zastępczych. Dla szkoły niezwykle ważne jest, by narzędzie edukacyjne sprawnie działało, bo w tym akurat momencie wykonywana jest usługa edukacyjna. Po drugie, poprzez klastrowanie szkół możemy, analogicznie jak w systemach korporacyjnych, tworzyć departament informatyki, który jest relatywnie niewielki w stosunku do ogólnej liczby obsługiwanych przez niego oddziałów. W modelu tradycyjnym, aby osiągnąć optymalny efekt należałoby zatrudnić ponad 1800 administratorów systemu, a w naszym modelu może ich zastąpić kilku administratorów, co w efekcie powoduje znaczne obniżenie kosztów”. Po trzecie – poprzez dostarczanie szkołom urządzeń z rynku profesjonalnego jesteśmy w stanie zapewnić niezawodność wielokrotnie wyższą od niezawodności budowanej w szkołach na bazie zbieraniny urządzeń z rynku marketowego.”

Szkoły, które przystąpią do Programu będą mogły także skorzystać z konkurencyjnej, przygotowanej specjalnie dla nich, oferty zakupu sprzętu i oprogramowania.

W ramach Programu stworzona zostanie elektroniczna platforma, umożliwiająca nauczycielom i dyrektorom szkół wymianę poglądów.

Jako pierwsze do udziału w Programie „Szkoła w chmurze” zostały zaproszone wielkopolskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które uczestniczyły w projektach systemowych: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” zrealizowanych przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efektem tych przedsięwzięć jest wdrożenie w 331 szkołach województwa wielkopolskiego najnowocześniejszych i optymalnie dopasowanych do potrzeb tych szkół cyfrowych rozwiązań edukacyjnych oraz wyposażenie ich w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną.

Twórcom Programu zależy przede wszystkim na tym, by zainwestowane w wyposażenie szkół pieniądze unijne nie miały charakteru jednorazowej dotacji, lecz stały się inwestycją przynoszącą profity systemowi oświaty w perspektywie długoterminowej.